VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVEJ LOKALITY ELECTROLUX   VITAJTE NA WEBOVEJ LOKALITE AB ELECTROLUX („ELECTROLUX”). PRED POUŽÍVANÍM TEJTO WEBOVEJ LOKALITY („LOKALITA”) SI POZORNE PREČÍTAJTE TIETO PODMIENKY. TÁTO LOKALITA SA SMIE POUŽÍVAŤ IBA NA INFORMAČNÉ ÚČELY. POUŽÍVANÍM TEJTO LOKALITY ALEBO STIAHNUTÍM MATERIÁLOV Z TEJTO LOKALITY SÚHLASÍTE S DODRŽIAVANÍM VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK UVEDENÝCH V TOMTO OZNAME. AK NESÚHLASÍTE S DODRŽIAVANÍM TÝCHTO VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK, NEPOUŽÍVAJTE ANI NESŤAHUJE MATERIÁLY Z TEJTO LOKALITY. PRÍSTUPOM NA TÚTO LOKALITU VYJADRUJETE SVOJ SÚHLAS PODLIEHAŤ TÝMTO VŠEOBECNÝM OBCHODNÝM PODMIENKAM.


Uvedené obrázky, názvy značiek a popisy sú použité iba na identifikáciu výrobku a sú uvedené hlavne na ilustráciu. Všetky špecifikácie vrátane inštalácie si treba pred inštaláciou skontrolovať v príslušnej brožúre

Súbory Cookies 
Spoločnosť AB Electrolux (vydavateľ) používa technológiu súborov „cookies” na vylepšenie a uľahčenie vašej návštevy na webovej lokalite Electrolux. Súbory „cookies” sú odoslané na váš počítač a identifikujú vás ako jedinečného používateľa a uložia vaše osobné preferencie a technické informácie. Používame 

a) Trvalé súbory „cookies” (t.j. tieto súbory zostanú vo vašom počítači, kým ich nezmažete)
b) Dočasné súbory „cookies” (t.j. súbory prestanú existovať zatvorením vášho prehliadača)

Samotné súbory „Cookies” neobsahujú ani neprezrádzajú žiadne osobné informácie. Ak cez webovú lokalitu Electrolux zadáte osobné informácie, tieto informácie môžu byť prepojené s dátami ukladanými do súborov cookies. 

Ak neakceptujete používanie súborov cookies spoločnosťou AB Electrolux (vydavateľ), môžete zmeniť nastavenia vášho prehliadača, aby prehliadač neakceptoval súbory cookies (pokyny ako zmeniť nastavenia prehliadača pre súbory cookies by ste mali nájsť v časti Pomocník vášho internetového prehliadača). Ak zmeníte nastavenia, nebudete môcť pristupovať k niektorým častiam webovej lokality spoločnosti Electrolux. 

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom používania súborov cookies, kontaktujte nás prosím na adrese webmaster@electrolux.se 

Licencia 
S ohľadom na všeobecné obchodné podmienky stanovené v tejto Dohode vám spoločnosť ELECTROLUX udeľuje nevýhradné, neprenosné, obmedzené právo na prístup, používanie a zobrazenie tejto Lokality a na nej prístupných materiálov. Súhlasíte, že nijakým spôsobom neprerušíte ani sa nepokúsite prerušiť prevádzku Lokality. 

Spoločnosť ELECTROLUX vás oprávňuje prezerať a sťahovať informácie („Materiály”) na Lokalite iba na vaše osobné, nekomerčné použitie. Toto oprávnenie nie je prevodom vlastníckeho práva na Materiály a kópie Materiálov a podlieha nasledovným obmedzeniam: 1) musíte ponechať, na všetkých kópiách stiahnutých Materiálov, všetky oznamy o autorskom práve a iné oznamy o vlastníctve obsiahnuté v Materiáloch; 2) nesmiete nijakým spôsobom Materiály upravovať, ani reprodukovať alebo verejne zobrazovať, publikovať alebo distribuovať alebo inak používať alebo komunikovať na žiaden verejný ani komerčný účel, a 3) nesmiete preniesť Materiály na žiadne iné osoby pokiaľ ich neupozorníte na povinnosti vznikajúce v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a pokiaľ nebudú súhlasiť s akceptovaním. Súhlasíte s dodržaním všetkých dodatočných obmedzení zobrazených na Lokalite, keďže môže byť z času na čas aktualizovaná. Táto Lokalita, vrátane všetkých Materiálov, podlieha autorskému právu a je chránená celosvetovými zákonmi o autorských právach a ustanoveniami dohody. Súhlasíte, že pri používaní tejto Lokality budete dodržiavať všetky celosvetové zákony o ochrane autorského práva, a že zabránite neoprávnenému kopírovaniu Materiálov. Okrem prípadov, keď je v tomto dokumente výslovne uvedené inak, neudeľuje spoločnosť ELECTROLUX žiadne výhradné alebo skryté právo na žiadne patenty, návrhy, obchodné značky, autorské práva alebo legislatívu obchodného tajomstva. 

Používateľské účty 
Môže sa od vás vyžadovať vytvorenie účtu, aby ste mohli pristupovať k určitým obmedzeným častiam Lokality. V takomto prípade musíte absolvovať registračný proces a poskytnúť nám úplné a presné informácie ako sú uvedené v príslušnom registračnom formulári. Budete tiež vyzvaní na výber hesla a mena používateľa. Ste výhradne zodpovední za zachovanie dôvernosti vášho hesla a účtu. Navyše ste výhradne zodpovední za akékoľvek a všetky aktivity, ktoré sa dejú na tomto účte. Súhlasíte, že spoločnosť ELECTROLUX bezodkladne budete informovať o akomkoľvek neautorizovanom použití vášho účtu alebo inom porušení bezpečnosti. Spoločnosť ELECTROLUX nebude ručiť za akúkoľvek stratu, ktorá by vám mohla byť spôsobená ako výsledok používania vášho hesla a účtu treťou osobou. 

Používateľské záruky 
Vyjadrujete a ručíte, že túto Lokalitu budete používať v súlade s touto Dohodou, vrátane zákonov a ustanovení v rámci tejto Dohody, a že budete rešpektovať všetky existujúce a budúce politiky a pravidlá Lokality. Súhlasíte, že túto Lokalitu nebudete používať na: (a) šírenie spamu alebo nevyžiadanej komunikácie; (b) vydávanie sa za spoločnosť ELECTROLUX alebo niekoho iného; (c) falšovanie hlavičiek alebo inú manipuláciu identifikátorov za účelom skrytia pôvodu akéhokoľvek obsahu šíreného Lokalitou; (d) mylné prezentovanie vášho vzťahu s osobou alebo entitou; (e) konanie spôsobom, ktorý negatívne ovplyvňuje schopnosť ostatných používateľov používať Lokalitu; (f) zapájanie sa do aktivít, ktoré by porušili uplatniteľné právo, (g) publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu, ktorý porušuje alebo zasahuje akýmkoľvek spôsobom práva iných osôb alebo je nezákonný, hanlivý, ohovárací, vulgárny alebo inak sporný, alebo ktorý obsahuje akúkoľvek reklamu alebo navádzanie ohľadom výrobkov alebo služieb, alebo (h) zbieranie a ukladanie osobných údajov o iných používateľoch, pokiaľ nie ste špeciálne oprávnení týmito používateľmi. Ak nebudete konať v zhode s hore uvedeným, nesmiete používať Lokalitu, spoločnosť ELECTROLUX nebude zákonne viazaná touto Dohodou a vyhradzuje si všetky zákonné práva ohľadom takéhoto nekonania v zhode. 

Ďalej súhlasíte, že budete obhajovať, zbavovať zodpovednosti a kryť spoločnosť ELECTROLUX, jej pobočky a ich príslušných kancelárskych pracovníkov, riaditeľov a agentov pred a voči všetkým reklamáciám a výdavkom, vrátane poplatkov za zastupovanie, vzniknutých z používania tejto Lokality. 

Zmeny 
Spoločnosť ELECTROLUX si vyhradzuje právo, na vlastné uváženie, kedykoľvek zmeniť, upraviť, pridať alebo odstrániť akúkoľvek časť tejto Dohody ako celku alebo čiastočne. Zmeny tejto Dohody nadobudnú účinnosť, keď bude na tejto Lokalite uverejnený oznam o takejto zmene. Vaše ďalšie používanie tejto Lokality po uverejnení zmien tejto Dohody sa bude považovať za súhlas s takýmito zmenami. 

Spoločnosť ELECTROLUX smie bez predchádzajúceho upozornenia zrušiť, zmeniť, opraviť akékoľvek chyby alebo neúplné údaje v akejkoľvek časti tejto Lokality, materiály a výrobky, programy, služby alebo ceny (ak sú k dispozícii) popisované na Lokalite, zablokovať alebo zrušiť akúkoľvek časť Lokality, vrátane dostupnosti funkcií Lokality. Spoločnosť ELECTROLUX smie tiež zaviesť obmedzenia niektorých funkcií a služieb alebo obmedziť váš prístup k častiam alebo celej Lokalite bez upozornenia alebo ručenia. Spoločnosť ELECTROLUX môže kedykoľvek zrušiť oprávnenie, práva a licenciu udelenú vyššie a pri takomto zrušení okamžite zničíte všetky Materiály. 

Uznanie Práv duševného vlastníctva 
Uznávate, že všetky práva duševného vlastníctva (vrátane, ale nie výhradne, autorského práva, patentov, know-how, dôverných informácií, databázových práv a návrhov (či registrovaných alebo neregistrovaných) na Lokalite patria spoločnosti ELECTROLUX alebo udeľovateľom licencie. Všetky práva na dobré meno a práva duševného vlastníctva vznikajúce používaním takýchto práv duševného vlastníctva patria spoločnosti ELECTROLUX a slúžia v jej prospech. 

Vami poskytnuté informácie 
Politika ochrany súkromia spojená s touto Lokalitou chráni všetky osobné identifikovateľné informácie, ktoré môžete poskytnúť spoločnosti ELECTROLUX prostredníctvom tejto Lokality. Spoločnosti ELECTROLUX však prostredníctvom tejto Lokality nemáte posielať žiadne dôverné alebo vlastnícke informácie. Súhlasíte, že žiadne informácie alebo materiály, ktoré vy alebo osoby konajúce vo vašom záujme poskytnú spoločnosti ELECTROLUX, nebudú považované za dôverné ani vlastnícke. Poskytnutím takýchto informácií alebo materiálov spoločnosti ELECTROLUX plne udeľujete a odovzdávate spoločnosti ELECTROLUX všetky práva duševného vlastníctva takýchto informácií a materiálov a spoločnosť ELECTROLUX môže tým pádom takého informácie a materiály voľne používať, reprodukovať, zobrazovať, uplatňovať publikovaním, prenášať, distribuovať, upravovať, priradiť a licencovať a ďalej súhlasíte, že spoločnosť ELECTROLUX smie použiť akékoľvek nápady, koncepty alebo know-how, ktoré ste vy alebo osoby konajúce na vaše poverenie poskytli spoločnosti ELECTROLUX. Ďalej zaručujete, že neposkytnete spoločnosti ELECTROLUX žiadne informácie ani materiály, ktoré sú hanlivé, vyhrážajúce, obscénne, obťažujúce alebo inak nezákonné podľa akéhokoľvek zákona, alebo ktoré zahŕňajú výhradný materiál iných osôb. Spoločnosť ELECTROLUX si vyhradzuje právo na vlastné uváženie odstrániť akékoľvek informácie, ktoré ste poskytli na Lokalite. 

Bezpečnosť 
Nesmiete: (a) použiť žiadne zariadenie ani softvér schopný rušenia prevádzky Lokality; alebo (b) vykonať žiadne akcie, ktoré predstavujú neproporcionálne veľkú alebo neopodstatnenú záťaž na infraštruktúru Lokality (ako posielanie hromadných e-mailov - „spamovanie”), alebo (c) rušia alebo ovplyvňujú softvér Lokality alebo jeho funkčnosť. Patrí tu nahrávanie materiálov na Lokalitu, ktoré sú nakazené vírusmi, trójskymi koňmi, časovými bombami alebo inými prvkami, ktoré by mohli poškodiť alebo rušiť programovaciu štruktúru tejto Lokality. 

Webové lokality Tretích strán. 
Spoločnosť ELECTROLUX nie je povinná monitorovať ani kontrolovať obsah Lokalít Tretích strán ani nie je spoločnosť ELECTROLUX zodpovedná za presnosť alebo spoľahlivosť akýchkoľvek webových lokalít Tretích strán. Navyše môže spoločnosť ELECTROLUX na tejto Lokalite poskytnúť odkazy na Webové lokality prevádzkované inými entitami. Ak použijete tieto Lokality, opustíte Lokalitu spoločnosti ELECTROLUX. Ak navštívite Lokalitu z odkazu, robíte tak na vlastné riziko a je vašou zodpovednosťou vykonať všetky ochranné opatrenia na ochranu proti vírusom alebo iným škodlivým prvkom. Spoločnosť ELECTROLUX neručí ani nezaisťuje bezpečnosť akýchkoľvek prepojených webových stránok alebo na nich zobrazených informácií alebo akýchkoľvek tam popísaných výrobkov alebo služieb. Odkazy neimplikujú, že by spoločnosť ELECTROLUX alebo sponzori tejto Lokality, autorizovali, boli spriaznení alebo prepojení s, alebo boli legálne oprávnení používať akúkoľvek obchodnú značku, obchodný názov, logo alebo symbol autorského práva zobrazené v alebo prístupné cez odkazy, alebo že by akákoľvek prepojená Lokalita bola oprávnená na používanie akejkoľvek obchodnej značky, obchodného názvu, loga alebo symbolu autorského práva spoločnosti ELECTROLUX alebo niektorej z jej pobočiek alebo dcérskych spoločností. 

Externé odkazy na Lokalitu 
Všetky odkazy na Lokalitu musia byť písomne schválené spoločnosťou ELECTROLUX, okrem povolenia od spoločnosti ELECTROLUX pre odkazy, kde: (i) odkaz je iba textový odkaz obsahujúci len názov „ELECTROLUX” a neobsahuje žiadne obchodné značky vlastnené spoločnosťou ELECTROLUX alebo poskytovateľmi licencie; (ii) odkaz „odkazuje” iba na stránku www.electrolux.com a nie na jej podstránky; (iii) odkaz, po aktivovaní používateľom, zobrazí túto stránku na celú obrazovku v plne používateľnom a navigovateľnom okne webového prehliadača a nie v „rámčeku” na prepojenej webovej stránke; a (iv) vzhľad, poloha a iné aspekty odkazu nesmú vytvárať nesprávny dojem, že entita alebo jej aktivity alebo výrobky sú prepojené so spoločnosťou ELECTROLUX alebo ňou sponzorované, ani nesmie poškodiť alebo oslabiť dobré meno spojené s názvom a obchodnými značkami spoločnosti ELECTROLUX alebo jej Pobočiek. Spoločnosť ELECTROLUX si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť tento súhlas ohľadom odkazu na svoje vlastné uváženie. 

Vylúčenie implikovaných záruk. 
Hoci bolo vyvinuté značné úsilie pre presnosť informácií na tejto Lokalite, spoločnosť ELECTROLUX nepreberá za ich presnosť žiadnu zodpovednosť. MATERIÁLY MÔŽU OBSAHOVAŤ NEPRESNOSTI A TYPOGRAFICKÉ CHYBY. SPOLOČNOSŤ ELECTROLUX NEZARUČUJE PRESNOSŤ ANI KOMPLETNOSŤ MATERIÁLOV ANI SPOĽAHLIVOSŤ RÁD, NÁZOROV, VYHLÁSENÍ ALEBO INÝCH INFORMÁCIÍ ZOBRAZENÝCH ALEBO DISTRIBUOVANÝCH NA LOKALITE. UZNÁVATE, ŽE SPOĽAHNUTIE SA NA TAKÝTO NÁZOR, RADU, VYHLÁSENIE, MEMORANDUM ALEBO INFORMÁCIU JE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. VŠETOK OBSAH JE POSKYTNUTÝ „AKO JE” A „AKO JE DOSTUPNÝ”. SPOLOČNOSŤ ELECTROLUX VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOĽVEK RUČENIE ALEBO ZÁRUKY HOCIJAKÉHO DRUHU, JEDNOZNAČNÉ ALEBO SKRYTÉ, VRÁTANE BEZ OBMEDZENIA ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO SPÔSOBILOSTI NA URČITÝ ÚČEL, NEPORUŠENIA, ALEBO POKIAĽ IDE O PREVÁDZKU TEJTO LOKALITY ALEBO JEJ OBSAHU. SPOLOČNOSŤ ELECTROLUX NEZARUČUJE ANI NEPREDSTAVUJE BEZPEČNOSŤ TEJTO WEBOVEJ LOKALITY. UZNÁVATE, ŽE AKÉKOĽVEK ODOSLANÉ INFORMÁCIE MÔŽU BYŤ ZACHYTENÉ. SPOLOČNOSŤ ELECTROLUX NEZARUČUJE, ŽE WEBOVÁ LOKALITA ALEBO SERVERY, KTORÉ JU SPRÍSTUPŇUJÚ, ALEBO ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA POSLANÁ SPOLOČNOSŤOU ELECTROLUX, SÚ BEZ VÍRUSOV ALEBO INÝCH ŠKODLIVÝCH PRVKOV. VŠETKY TAKÉTO RUČENIA, ZÁRUKY A PODMIENKY SÚ VYLÚČENÉ, OKREM ROZSAHU, V KTOROM ZÁKON ZAKAZUJE ICH VYLÚČENIE. 

Obmedzenie ručenia 
SPOLOČNOSŤ ELECTROLUX V ŽIADNOM PRÍPADE NERUČÍ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁSLEDNÉ, TRESTNÉ, ŠPECIÁLNE ALEBO NÁHODNÉ ŠKODY (VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, ŠKÔD ZA STRATU OBCHODU, KONTRAKTU, ZISKU, DÁT, INFORMÁCIÍ ALEBO PRERUŠENIE OBCHODU) AKO NÁSLEDOK Z, VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM, ALEBO NESCHOPNOSŤOU POUŽÍVAŤ TÚTO LOKALITU ALEBO OBSAH ALEBO Z ALEBO V SPOJITOSTI S TOUTO DOHODOU, AJ AK BOLA SPOLOČNOSTI ELECTROLUX OZNÁMENÁ MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ZMIEN. OKREM ĎALEJ STANOVENÝCH ZÁVÄZKOV NEBUDE SPOLOČNOSŤ ELECTROLUX V ŽIADNOM PRÍPADE RUČIŤ ZA ŽIADNE CHYBY, NEPRESNOSTI, VYNECHANIA ALEBO INÉ ZÁVADY ALEBO NEDOKONALOSTI ALEBO NEORIGINÁLNOSŤ AKÝCHKOĽVEK INFORMÁCIÍ NA TEJTO LOKALITE. 

Povinnosť zmierniť straty. 
Bez predsudkov na tu stanovené obmedzenie ručenia vykonáte všetky opodstatnené kroky na zmiernenie vašej straty spôsobenej v súvislosti s akoukoľvek žalobou alebo akciou (či z nedbanlivosti, porušenia zmluvy alebo iného dôvodu), ktorú môžete predložiť proti spoločnosti ELECTROLUX. 

Oznamy 
Všetky odvolania na „písomnosti”, „oznamy”, a „ohlásenia” a všetky podobné vyjadrenia budú zahŕňať elektronické metódy komunikácie (napr. e-mail) za predpokladu, že si strana spoliehajúca sa na komunikáciu ponechá prijateľné dôkazy, že komunikácia bola odoslaná a prijatá. 

Výlučná náprava 
Ak spoločnosť ELECTROLUX nesplní záväzky uvedené v tejto Dohode, buď napraví nesúlad so záväzkami alebo, na vlastné uváženie, zruší túto Dohodu predchádzajúcim oznamom, ktorý vám vopred oznámi na tejto webovej stránke. Táto klauzula vyjadruje do maximálnej miery povolenej zákonom vašu výhradnú a výlučnú nápravu ohľadom nesúladu spoločnosti ELECTROLUX. 

Celá dohoda a oddeliteľnosť
Táto Dohoda predstavuje celú dohodu medzi spoločnosťou ELECTROLUX a vami ohľadom vášho používania Lokality. Akýkoľvek dôvod žaloby, ktorý by ste mohli mať ohľadom používania Lokality musí byť uplatnený do jedného (1) roka od vzniknutia dôvodu žaloby. Ak z akéhokoľvek dôvodu súd kompetentnej právomoci uzná akékoľvek ustanovenie alebo jeho časť za neuplatniteľné, toto ustanovenie bude uplatnené do maximálnej možnej miery povolenej na vykonanie zámeru Dohody, a zvyšok tejto Dohody bude naďalej platiť v plnej sile a rozsahu. 

Práva tretích osôb. 
Okrem výslovného uvedenia v tejto Dohode nesmie osoba, ktorá nie je stranou tejto Dohody uplatniť žiadne z podmienok Dohody. 

Jurisdikčné vyhlásenie. 
Táto Lokalita je riadená, prevádzkovaná a spravovaná spoločnosťou ELECTROLUX z jej kancelárií vo Švédsku. Spoločnosť ELECTROLUX nezaručuje, že materiály na tejto Lokalite sú vhodné alebo dostupné na používanie na iných lokalitách mimo Švédska a je zakázaný prístup k nim z teritórií, kde je ich obsah ilegálny. Pri prístupe na Lokalitu z inej krajiny než Švédska ste zodpovední za súlad so všetkými miestnymi zákonmi. Táto Dohoda sa riadi zákonmi Švédskeho kráľovstva bez uplatnenia konfliktných zákonných ustanovení. Pri akýchkoľvek sporoch vyplývajúcich z tejto Dohody má výhradnú jurisdikciu v prvej inštancii Štokholmský obvodný súd.